Viện điện tử viễn thông đại học bách khoa hà nội

  -  
*Bạn đang xem: Viện điện tử viễn thông đại học bách khoa hà nội

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Đào tạo Nghiên cứu Con người Tin Tức
*

Hình ảnh Họ Và Tên Chức vụ Văn Phòng Phone Email
Nguyễn Xuân Dũng Phó VT phụ trách cơ sở vật chất Phòng 412 - Nhà C9 dung.nguyenxuan_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Trương Thu Hương Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật thông tin Phòng 412 - Nhà C9 huong.truongthu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Phạm Văn Tiến Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật thông tin Phòng 412 - Nhà C9 tien.phamvan1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Hữu Thanh Viện trưởng Phòng 405 - Nhà C9 thanh.nguyenhuu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Đức Minh Phó VT phụ trách KHCN & PR Phòng 405 - Nhà C9 minh.nguyenduc1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Xuân Quyền Phó VT phụ trách đào tạo Phòng 405 - Nhà C9 quyen.nguyenxuan_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Phạm Doãn Tĩnh Trưởng Bộ môn Điện tử và kỹ thuật máy tính Phòng 408 - Nhà C9 tinh.phamdoan_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Hàn Huy Dũng Phó trưởng bộ môn Điện tử và kỹ thuật máy tính Phòng 618 - Tòa nhà thư viện Tạ Quang Bửu dung.hanhuy_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Thái Hà Giảng viên Phòng 405 - Nhà C9 ha.nguyenthai_at_dienanhkichtruong.com.vn_edu_vn
*
Nguyễn Thanh Bình Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 binh.nguyenthanh2
dienanhkichtruong.com.vn
*
Trần Quang Vinh Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 vinh.tranquang1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Thu Nga Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 thunga.nguyen1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Hoàng Dũng Giám đốc trung tâm thực hành Phòng 406 - Nhà C9 dung.nguyenhoang_a_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Trần Thị Ngọc Lan Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 lan.tranthingoc_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Tiến Dũng Viện Trưởng Viện Đào tạo Liên tục Phòng 406 - Nhà Cp dzung.nguyentien
dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Văn Đức Giám đốc trung tâm ngôn ngữ và trao đổi học thuật Phòng 412 - Nhà C9 duc.nguyenvan1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Huy Hoàng Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 hoang.nguyenhuy


Xem thêm: Bài Tập Toán Chuyên Ngành Điện Tử Viễn Thông (Ts, Giáo Trình Toán Chuyên Ngành Điện Tử

dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Tạ Thị Kim Huệ Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 hue.tathikim_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Quốc Khương Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 khuong.nguyenquoc_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Phạm Nguyễn Thanh Loan Phó trưởng bộ môn ĐT&KTMT, PGĐ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Điện tử Viễn thông Phòng 406 - Nhà C9 loan.phamnguyenthanh
dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Quang Minh Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 minh.nguyenquang_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Trần Ngọc Tuấn Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 tuan.tranngoc_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Tài Hưng Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 hung.nguyentai_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Hoàng Mạnh Thắng Giảng viên Room 406 -Block C9 thang.hoangmanh_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Thị Kim Thoa Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 thoa.nguyenthikim
dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Vũ Song Tùng Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 tung.vusong
dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Ngô Vũ Đức Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 duc.ngovu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Hồng Anh Giảng viên Phòng 407 - Nhà C9 anh.nguyenhong
dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
*
Phạm Thành Công Giảng viên Phòng 407 - Nhà C9 cong.phamthanh_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Phùng Thị Kiều Hà Giảng viên Phòng 407 - Nhà C9 ha.phungthikieu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Hoàng Hải Trưởng bộ môn Hệ thống viễn thông Phòng 407 - Nhà C9 hai.nguyenhoang_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Vương Hoàng Nam Giảng viên Phòng 407 - Nhà C9 nam.vuonghoang_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Anh Quang Giảng viên Phòng 407 - Nhà C9 quang.nguyenanh_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
*
Nguyễn Hữu Trung Trưởng Bộ môn Điện tử Hàng không vũ trụ, Phó trưởng phòng Cớ sở vật chất Phòng 410 - Nhà C9 trung.nguyenhuu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Vũ Thắng Phó trưởng phòng đào tạo Phòng 407 - Nhà C9 thang.nguyenvu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Khắc Kiểm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà nội Phòng 410 - Nhà C9 kiem.nguyenkhac_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Vũ Văn Yêm Trưởng phòng tổ chức cán bộ Phòng 407 - Nhà C9 yem.vuvan_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Thành Chuyên Phó giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển Điện tử Viễn thông Phòng 407 - Nhà C9 chuyen.nguyenthanh_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Nam Phong Giảng viên Phòng 407 - Nhà C9 phong.nguyennam_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Phan Xuân Vũ Phó trưởng bộ môn Hệ thống Viễn thông Phòng 407 - Nhà C9 vu.phanxuan_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Phương Xuân Quang Giảng viên Phòng 410 - Nhà C9 quang.phuongxuan_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Thúy Anh Giảng viên Phòng 408 - Nhà C9 anh.nguyenthuy1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Hán Trọng Thanh Giảng viên Phòng 410 - Nhà C9 thanh.hantrong_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Đặng Quang Hiếu Giảng viên Phòng 408 - Nhà C9 hieu.dangquang_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Tiến Hòa Giảng viên Phòng 408 - Nhà C9 hoa.nguyentien_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Trần Mạnh Hoàng Trưởng bộ môn Mạch và xử lý tín hiệu Phòng 408 - Nhà C9 hoang.tranmanh_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Dương Tấn Nghĩa Giảng viên Phòng 408 - Nhà C9 nghia.duongtan_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Hữu Phát Phó trưởng bộ môn Mạch và xử lý tín hiệu Phòng 408 - Nhà C9 phat.nguyenhuu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Đào Lê Thu Thảo Giảng viên Phòng 408 - Nhà C9 thao.daolethu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Ngọc Văn Phó trưởng phòng cơ sở vật chất Phòng 408 - Nhà C9 van.nguyenngoc_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Trần Thị Thanh Hải Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 hai.tranthithanh_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Lê Thị Lan Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 02438683087 lan.lethi1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Bích Huyền Giảng viên Phòng 410 - Nhà C9 huyen.nguyenbich_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Trần Anh Vũ Phó trưởng bộ môn Công nghệ Điện tử & Kỹ thuật Y sinh Phòng 418 - Nhà C9 vu.trananh_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Phạm Phúc Ngọc Phó trưởng bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh Phòng 411 - Nhà C9 ngoc.phamphuc_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Vũ Duy Hải Phó trưởng phòng tuyển sinh Phòng 411 - C9 hai.vuduy_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Phan Kiên Giảng viên Phòng 411 - Nhà C9 kien.nguyenphan_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Thu Vân Giảng viên Phòng 411 - Nhà C9 van.nguyenthu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Trịnh Quang Đức Giảng viên Phòng 402 - Nhà C9411 - Nhà C9 duc.trinhquang_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Phạm Mạnh Hùng Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Phòng 411 - Nhà C9 hung.phammanh_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Đinh Thị Nhung Giảng viên Phòng 411 - Nhà C9 nhung.dinhthi_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Minh Đức Giảng viên Phòng 411- Nhà C9 duc.nguyenminh2_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
Đào Việt Hùng Giảng viên Phòng 411 - C9 hung.daoviet_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Dương Trọng Lượng Giảng viên Phòng 411 - Nhà C9 luong.duongtrong_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
Nguyễn Việt Dũng Trưởng Bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh Phòng 411 - Nhà C9 dung.nguyenviet1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
Hoàng Quang Huy Giảng viên Phòng 411 - Nhà C9 huy.hoangquang_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Đỗ Trọng Tuấn Giảng viên Phòng 410 - Nhà C9 tuan.dotrong_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Vũ Hải Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 hai.vu_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Trung Dũng Tổng giám đốc BKHoldings Phòng 408 - Nhà C9 dung.nguyentrung1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Minh Đức PGĐ Trung tâm đào tạo thực hành Điện tử Viễn thông Trung tâm thực hành duc.nguyenminh3


Xem thêm: Câu Chuyện Tuổi Trẻ Sau 10 Năm Của Dàn Diễn Viên "Bước Nhảy Xì Tin"

dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Nguyễn Văn Khang Chủ tịch Hội đồng Viện Nhà C9 - Phòng 406 khang.nguyenvan1_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn
*
Phạm Văn Bình Giảng viên Nhà C9 - Phòng 409 binh.phamvan_at_dienanhkichtruong.com.vn.edu.vn