Sao Việt tranh nhau vị trí VIP để làm gì?

Nhiều nghệ sĩ hàng sao luôn đòi được biểu diễn ở vị trí VIP nhằm chứng tỏ đẳng cấp của mình.